For elever

Om oss

Andre kurs

Hvordan starte og gjennomføre trafikkopplæring

Nyheter

Læreplanen for trafikkopplæring og dermed opplæringsforløpet har endret seg mye de siste 30 årene. I 1989 ble den såkalte TS-pakken (trafikksikkerhetspakken) innført, noe som representerte et paradigmeskifte for undervisningens innhold og metode. Dette resulterte først og fremst en signifikant nedgang i ungdomsulykkene men også en heving av nivå ved avlagt førerprøve. 

Denne opplæringsformen ble tatt bort i 1994 som følge av politisk hestehandel og valgflesk om billigere førerkort. Som følge av dette ble det igjen en markant øking av ungdomsulykker i trafikken.

Dagens opplæringsplan som ble innført i 2005 har mye til felles med den tidligere TS-pakken som innbar fokus på risikoforståelse og hoveddelen av obligatorisk kjøring var på landevei – etter elev var på tilnærmet førerkort nivå. En viktig forskjell etter den gamle ordningen fra 1994, var at man da kunne starte opplæring fra fylte 16 år for å ha mulighet ett års lengre erfaring.

Dagens læreplan

Først i 2005 ble dagens ordning med trinnvis opplæring innført. Bestående av

  • Trinn 1 som er Obligatorisk Grunnkurs (17 t) for alle som ikke har fylt 25 år
  • Trinn 2 som er Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse (1t) obligatorisk
  • Trinn 3 (1t + 4t Sikkerhetskurs på bane) obligatorisk
  • Trinn 4 Avsluttende opplæring (8t kjøring + 5t teori) obligatorisk

Denne læreplanen er av myndigheter og fagpersonell hevdet å være verdens beste. Potensialet i denne planen er dog ikke godt nok utnyttet. Dette fordi det mangler en «bruksanvisning»!

Tanken bak planen er genial med tanke på at den er skrevet for en 16-åring som skal skaffe seg mye erfaring før førerprøve og kjøring på egen hånd. Det som dessverre ikke er kommunisert er samarbeidet med trafikkskole og privat øvingskjøring. Dersom uerfaren elev tar kontakt med trafikkskole for kjøring slik det var tidligere – få måneder før 18-årsdagen, vil den potensielle erfaring og rutinen også være som i «gamle dager». Alternativt, med en del trening hjemme fra fylte 16 år, rekker trafikkskolen så vidt å «reparere» unoter slik at førerprøven kan bli bestått.

Hensikten med planen er at elev starter på trafikkskolen snarest etter fylte 16 år – da for å få nyinnlæring og forklaring av profesjonelle lærere. I etterkant kan da foreldre og elev repetisjons-trene hjemme. Fordel er at øvingen blir riktig og sannsynligheten for å unngå unødig risiko øker da man unngår i større grad å ta for store steg om gangen. (Forutsatt fornuftig øvingsområde).

Mengdetrening

Den revolusjonerende tanken med dagens læreplan er dog tanken om at eleven ideelt sett skal ha gjennomgått hele planen i kombinasjon trafikkskole/hjem ved ca fylte 17 år! Nivået da bør ligge på dagens førerprøve nivå. 

Siste året, eller mesteparten av det, skal elev og foreldre trene mengdetrening og kjøre bare hjemme. Mengdetrening er altså ment som trening etter det er lært første gang. Får man automatisert enkle prosesser, er det naturligvis lettere å ha overskudd til å takle mer kompliserte situasjoner. Fordelen er at øvingskjøringen blir tryggere og mer effektiv. Førerprøve for disse elevene med erfaring viser da svært lav strykprosent. Viktigst er likevel den vesentlig lavere risiko eleven har etter avlagt førerprøve.

Dette samsvarer godt når vi vet at ulykkesrisikoen blant unge bilførere halveres etter de første 6 månedene. Forskjellen er at det nå er anledning til å få (minst) de første 6 månedene under kontrollerte forhold ved mengdetrening hjemme.

Kostnad

En vanlig misforståelse er at dette koster mer totalt sett siden men skal starte så tidlig hos trafikkskolen. Med riktig oppfølging vil kostnadene riktignok komme tidligere, men totalkostnadene blir sannsynligvis mindre. Nivået og resultatet av et slikt opplærings-forløp derimot, er ikke sammenlignbart!

Ledsagerkurs

For å få dypere innsikt i læreplanen og tenke gjennom regler for øvingskjøring, øvingsområder, risiko, vanlige feil osv. – anbefales ledsagerkurs som holdes på trafikkskolen vår. Tidligere deltakere er unisont enige om at dette burde være obligatorisk – slik det også er i Sverige og andre land.

X
X